Všeobecné zásady

Na základe všeobecne záväzných nariadení (VZN) a predpisov je zimné obdobie pre zabezpečenie zimnej údržby stanovené v termíne od 15. novembra 2018 do 31. marca 2019.
Spôsob výkonu zimnej služby upravuje VZN príslušnej mestskej časti. Zimnou údržbou sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti spôsobených poveternostnými podmienkami na vozovkách a komunikáciách pre peších. Zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti komunikácií spôsobených poveternostnými podmienkami sa vykonáva:

  • zmierňovaním šmykľavosti (posyp, sekanie ľadu)
  • mechanickým odstraňovaním snehu (odhrn snehu).

Zjazdnosťou sa rozumie stav, ktorý dovoľuje jazdu zodpovedajúcu schopnosti vodiča, vlastnosti vozidla, poveternostným podmienkam a iným okolnostiam, ktoré nemôže vodič predvídať.
Schodnosťou sa rozumie taký stav, ktorý umožňuje chôdzu po nich.
O neschodných komunikáciách hovoríme, keď po nich nie je bezpečná chôdza ani pri zvýšenej opatrnosti chodca.

Zmierňovanie zjazdnosti a schodnosti sa zabezpečuje:

Zmierňovaním šmykľavosti spôsobenej poľadovicou alebo šmykľavosťou utlačenej vrstvy snehu na vozovke alebo komunikácie pre peších a to zdrsňovaním jej povrchu posypom inertným materiálom a chemickým materiálom alebo ich zmesou. Posypy chemickými a inertnými materiálmi sa vykonávajú na MK I. kategórie úvisle, na MK II. a III. kategórie sa vykonáva občasný posyp inertnými materiálmi podľa potreby len na vopred stanovených dopravne dôležitých iestach. Vopred stanovené miesta sú križovatky, stúpania, zákruty, autobusové zastávky.

 

Odhrn snehu a pluhovanie:

Odstraňovaním snehu, pluhovaním a to pri vrstve nad 3 cm t.j. aby hrúbka zostávajúcej snehovej vrstvy nepresahovala na cestách I. kategórie 3 cm a cestách ostatných kategórií 10 cm. V prípade trvalého sneženia sa sneh odstraňuje opakovaným pluhovaním s vylúčením chem. posypu.

Frézovaním - pri výške snehu nad 30 cm
Odvozom snehu - iba vtedy, keď profil ciest nedovoľuje bezpečnú premávku (iba na objednávku)

Pluhovaním na cestách I. a II. kategórie sa odstraňuje sneh z vozovky tak, aby sa zabezpečila zjazdnosť alebo prejazdnosť v každom smere jazdy a to najmenej v jednom jazdnom pruhu o min. šírke 2,5 m, na cestách III. a IV. kategórie sa zjazdnosť alebo prejazdnosť zabezpečuje v jednom jazdnom pruhu o min. šírke 2,5 m, pričom hrúbka zostavajúcej vrsty neprevyšuje 3 cm na cestách I. tr. a 10 cm na cestách ostatných kategórií.

Na križovatkách sa odstraňuje sneh tak, aby boli podľa možnosti uvoľnené všetky zoraďovanie pruhy a aby snehová vrstva nebránila povolenému odbočovaniu. Šírka posypového pruhu sa určí tak, aby jeho okraje neboli vzdialené od obrubníka resp. od krajnice menej ako 1,5 m. Vozovky so šírkou do 7 m sa odporúča posypať v jednom pruhu širokom 3-5 m v strede vozovky.

Pri šírke vozovky 7-10 m sa posýpajú 2 pruhy široké 2-3 m. Pri šírke vozovky nad 10 m je potrebné posypať 2 pruhy pozdĺž vozovky. Nastavenie posypaťa na šírku posypu viac ako 6 m sa neodporúča, pretože pri posype dochádza k rozptylu posypového materiálu mimo vozovku.

 

Posyp komunikácii:

Posypové materiály sa používajú na odstraňovanie poľadovice a na odstraňovanie snehových vrstiev v hrúbke do 3 cm. Viac o posypových materiáloch nájdete v sekcii posypové materiály.
  • MK I. kategórie - na všetkých cestách a nebezpečných úsekoch chemickými a inertnými posypov. materiálmi
  • MK II. kategórie - sa posyp vykonáva iba na tých úsekoch ciest II. kat., ktoré spájajú cesty MK I. kat., ďalej križovatky, stúpanie, zákruty a to chemickým a inert. materiálom
  • MK III. kategórie - iba pri vývoze odpadu posyp inertným a chemickým materiálom
  • MK IV. kategórie - bez posypu
  • Chodníky v miestach MHD - posyp na dĺžku dvoch autobusov inertným materiálom
  • Chodníky popri št. cestách a popri MK I. kat. - s posypom inertným. matereriálom
  • Schody - posyp iba inertným materiálom
  • Pešia zóna, pešie komunikácie - údržba sa vykonáva pluhovaním a posypom

 

Údržba nebezpečných úsekov komunikácií:

Do nebezpečných úsekov ciest sú zahrnuté predovšetkým úseky ciest s častým výskytom poľadovice a závejov, pričom tieto vyžadujú osobitnú pozornosť a prispôsobenie technológie výkonu zimnej údržby. Okrem vymedzeného prehľadu úsekov platí kritérium nebezpečnosti i v zistených miestach náhlej zmeny zjazdnosti na komunikáciách, ako aj ojedinelé výtlky, spadnuté stromy a kamene na komunikáciách a pod. Závady v zjazdnosti, ktoré užívateľ komunikácie nemôže predvídať je povinná údržbárska organizácia vo svojich možnostiach odstrániť, resp. náležite na ne upozorniť. Úsekom bude venovaná zvýšená pozornosť.