Zimná údržba

MT SERVICE ponúka 2 základné varianty zimnej údržby a to:

zimná údržba paušálna

Vykonáva sa na základe zmluvného vzťahu počas celého zimného obdobia od 15. novembra 2020 do 31. marca 2021. Úkony sú vykonávané automaticky v zmysle zmluvy, nie je potrebné avízo objednávateľa. Všetky úkony sú zahrnuté v paušálnom poplatku, vrátane posypového materiálu a žiadne iné poplatky sa neplatia! V cene je dočistenie komunikácií od posypového materiálu po ukončení zimnej sezóny.

zimná pohotovosť

Vykonáva sa na základe zmluvného vzťahu. Úkony sú vykonávané automaticky v zmysle zmluvy, nie je potrebné avízo objednávateľa (je možný výkon údržby aj/len na základe avíza objednávateľa). Cena je tvorená mesačným pohotovostným paušálnym poplatkom a poplatkami za vykonané úkony v danom mesiaci + spotrebovaný posypový materiál.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok vieme po dohode s klientom operatívne určiť termín nástupu a ukončenia služby aj mimo zimnej sezóny.

MT SERVICE preberá zodpovednosť za vykonané práce a je poistená pre prípad ublíženia na zdraví či vzniknutej škody na majetku.

Množstevné zľavy 

V prípade údržby viacerých objektov Vám ponúkame výhodnené ceny zohľadňujúcu väčší počet metrov štvorcových. Výška zľavy závisí od celkového počtu m2, ktorý nám zveríte do údržby. Čím viac m2, tým väčšia zľava.

Neviete ktorú variantu zvoliť, máte záujem o cenovú ponuku alebo potrebujete bližšie informácie? kontaktujte nás !

Všeobecné zásady

Na základe všeobecne záväzných nariadení (VZN) a predpisov je zimné obdobie pre zabezpečenie zimnej údržby stanovené v termíne od 15. novembra 2020 do 31. marca 2021.
Spôsob výkonu zimnej služby upravuje VZN príslušnej mestskej časti. Zimnou údržbou sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti spôsobených poveternostnými podmienkami na vozovkách a komunikáciách pre peších.

Zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti komunikácií spôsobených poveternostnými podmienkami sa vykonáva:

 • zmierňovaním šmykľavosti (posyp, sekanie ľadu)
 • mechanickým odstraňovaním snehu (odhrn snehu).

Zjazdnosťou sa rozumie stav, ktorý dovoľuje jazdu zodpovedajúcu schopnosti vodiča, vlastnosti vozidla, poveternostným podmienkam a iným okolnostiam, ktoré nemôže vodič predvídať. Schodnosťou sa rozumie taký stav, ktorý umožňuje chôdzu po nich. O neschodných komunikáciách hovoríme, keď po nich nie je bezpečná chôdza ani pri zvýšenej opatrnosti chodca.

Zmierňovanie zjazdnosti a schodnosti sa zabezpečuje:

 • Zmierňovaním šmykľavosti spôsobenej poľadovicou alebo šmykľavosťou utlačenej vrstvy snehu na vozovke alebo komunikácie pre peších a to zdrsňovaním jej povrchu posypom inertným materiálom a chemickým materiálom alebo ich zmesou. Posypy chemickými a inertnými materiálmi sa vykonávajú na MK I. kategórie úvisle, na MK II. a III. kategórie sa vykonáva občasný posyp inertnými materiálmi podľa potreby len na vopred stanovených dopravne dôležitých iestach. Vopred stanovené miesta sú križovatky, stúpania, zákruty, autobusové zastávky.

Odhrn snehu a pluhovanie:

 • Odstraňovaním snehu, pluhovaním a to pri vrstve nad 3 cm t.j. aby hrúbka zostávajúcej snehovej vrstvy nepresahovala na cestách I. kategórie 3 cm a cestách ostatných kategórií 10 cm. V prípade trvalého sneženia sa sneh odstraňuje opakovaným pluhovaním s vylúčením chem. posypu.
 • Frézovaním – pri výške snehu nad 30 cm
 • Odvozom snehu – iba vtedy, keď profil ciest nedovoľuje bezpečnú premávku (iba na objednávku)

Pluhovaním na cestách I. a II. kategórie sa odstraňuje sneh z vozovky tak, aby sa zabezpečila zjazdnosť alebo prejazdnosť v každom smere jazdy a to najmenej v jednom jazdnom pruhu o min. šírke 2,5 m, na cestách III. a IV. kategórie sa zjazdnosť alebo prejazdnosť zabezpečuje v jednom jazdnom pruhu o min. šírke 2,5 m, pričom hrúbka zostavajúcej vrsty neprevyšuje 3 cm na cestách I. tr. a 10 cm na cestách ostatných kategórií.

Na križovatkách sa odstraňuje sneh tak, aby boli podľa možnosti uvoľnené všetky zoraďovanie pruhy a aby snehová vrstva nebránila povolenému odbočovaniu. Šírka posypového pruhu sa určí tak, aby jeho okraje neboli vzdialené od obrubníka resp. od krajnice menej ako 1,5 m. Vozovky so šírkou do 7 m sa odporúča posypať v jednom pruhu širokom 3-5 m v strede vozovky.

Pri šírke vozovky 7-10 m sa posýpajú 2 pruhy široké 2-3 m. Pri šírke vozovky nad 10 m je potrebné posypať 2 pruhy pozdĺž vozovky. Nastavenie posypača na šírku posypu viac ako 6 m sa neodporúča, pretože pri posype dochádza k rozptylu posypového materiálu mimo vozovku.

Posyp komunikácii:

 • Posypové materiály sa používajú na odstraňovanie poľadovice a na odstraňovanie snehových vrstiev v hrúbke do 3 cm. Viac o posypových materiáloch nájdete v sekcii posypové materiály.
 • MK I. kategórie – na všetkých cestách a nebezpečných úsekoch chemickými a inertnými posypov. materiálmi
 • MK II. kategórie – sa posyp vykonáva iba na tých úsekoch ciest II. kat., ktoré spájajú cesty MK I. kat., ďalej križovatky, stúpanie, zákruty a to chemickým a inert. materiálom
 • MK III. kategórie – iba pri vývoze odpadu posyp inertným a chemickým materiálom
 • MK IV. kategórie – bez posypu
 • Chodníky v miestach MHD – posyp na dĺžku dvoch autobusov inertným materiálom
 • Chodníky popri št. cestách a popri MK I. kat. – s posypom inertným. matereriálom
 • Schody – posyp iba inertným materiálom
 • Pešia zóna, pešie komunikácie – údržba sa vykonáva pluhovaním a posypom

Údržba nebezpečných úsekov komunikácií:

 • Do nebezpečných úsekov ciest sú zahrnuté predovšetkým úseky ciest s častým výskytom poľadovice a závejov, pričom tieto vyžadujú osobitnú pozornosť a prispôsobenie technológie výkonu zimnej údržby. Okrem vymedzeného prehľadu úsekov platí kritérium nebezpečnosti i v zistených miestach náhlej zmeny zjazdnosti na komunikáciách, ako aj ojedinelé výtlky, spadnuté stromy a kamene na komunikáciách a pod. Závady v zjazdnosti, ktoré užívateľ komunikácie nemôže predvídať je povinná údržbárska organizácia vo svojich možnostiach odstrániť, resp. náležite na ne upozorniť. Úsekom bude venovaná zvýšená pozornosť.

Vyššie uvedené všeobecné zásady je možné prispôsobiť podľa potreby, tak aby bola zimná údržba vykonávaná čo najlepšie a najefektívnejšie. Všetky dôležité náležitosti ( rozsah, čas aj spôsob údržby ) upravuje zmluvný vzťah medzi dodávateľom zimnej údržby MT SERVICE a odberateľom.

Ak sa chcete opýtať ako najlepšie zimnú údržbu vykonávať, alebo potrebujete poradiť kontaktujte nás !

Pokračovaním v používaní tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close